Försäljningsvillkor

Försäljningsvillkor:
Endast våra försäljningsvillkor gäller oavsett texten i köparens beställningsformulär.

Priser:
Priset gäller om inte annat angives fritt vårt lager inklusive emballage. Om valutaförändringar drabbar oss innan slutleverans kan ske förbehåller vi oss rätten att höja våra priser motsvarande.

Betalningsvillkor:
Angivna priser gäller normalt sett med betalningsvillkor 30 dagar netto. Vid senare likvid debiterar vi dröjsmålsränta. Om särskilt skäl anses föreligga levererar vi mot efterkrav eller postförskott. För privatpersoner gäller förskottsbetalning.

Leveranstider:
De av oss angivna leveranstiderna gäller under förutsättning att vi inte drabbas av oss opåverkbara faktorer såsom strejk, lockout eller andra svårigheter hos våra underleverantörer.

Ansvar för försändelse:
Fr o m att försändelse överlämnats till befraktare övergår ansvaret för varan på beställaren. Även vid fraktfria leveranser. Vid förlust eller skada på försändelse åligger det beställaren att reklamera till befraktaren. Skada eller förlust som orsakats av undermålig emballering ersätts av oss genom ersättningsleverans.

Över-/underleverans:
Vid produkter som avviker från vår katalogstandard tillåter vi oss att över-/underleverera med max 10% av beställt antal.

Äganderättsförbehåll:
Vi förbehåller oss äganderätt till varan tills denna är till fullo betald.

Garantier:
Reklamationer om fabrikationsfel eller materialfel måste inkomma till oss inom 8 dagar efter mottagandet av varan. Felaktiga komponenter ersätts av oss genom leverans av nya komponenter. Anspråk beträffande följdskador är uteslutna.